VIP视频在线解析:免费观看会员视频 - 思享SEO博客
自动外链工具 在线排版工具 搜索引擎提交入口 wordpress主题推荐 批量打开网址工具 优化PDF资料 【已备案域名】 ★VIP视频在线解析★
   
           

输入视频网址

使用说明

输入需要播放的视频地址,点击“开始观看”即可。如解析失败,可以尝试清除cookie

         

免责声明

本站使用百域学院提供的免费借口,仅供学习使用。请勿用于任何商业用途

测试列表

支持类型 接口演示 是否支持VIP 服务器状态
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://v.youku.com/v_show/id_XMjg5NzgyNjA5Mg==.html
优酷普通视频正常 优酷电视剧VIP视频正常 优酷VIP视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://video.tudou.com/v/XMTg0NTU2MjE4MA==.html
土豆普通视频正常 土豆VIP视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.iqiyi.com/v_19rr96agog.html
普通视频正常 VIP视频正常 VIP视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.mgtv.com/b/294339/3741659.html
普通视频正常 VIP视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.le.com/ptv/vplay/27286840.html
乐视普通视频正常 乐视VIP视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=https://v.qq.com/x/cover/h188mdjtrh3up22.html
普通视频正常 VIP视频正常 VIP视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://tv.sohu.com/20170527/n494680825.shtml
普通视频正常 VIP视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://v.pptv.com/show/59ibibPaULe7kcmgI.html
普通视频正常 VIP视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://v.360kan.com/sv/b4bnOWPlThj7Ty.html
普通视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://vip.1905.com/play/1000736.shtml
M1905视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=630300937&type=migu
咪咕视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.acfun.cn/v/ac2720630
普通视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://v.yinyuetai.com/video/2769045
音悦台视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.yy.com/shenqu/play/id_1092306775097375700.html
音悦台视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.bilibili.com/video/av8268711
音悦台视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=https://www.wasu.cn/Play/show/id/9190792
音悦台视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://open.163.com/movie/2015/11/9/A/MB8DMQ96B_MB8DO5U9A.html
音悦台视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.56.com/u57/v_MTQxODAwNjk0.html
音悦台视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.fun.tv/vplay/g-210266/
音悦台视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://dy2.jsyunbf.com/20171023/UrROLy8k/index.m3u8
M3U8视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://mvvideo2.meitudata.com/57ad6b2331bc9122.mp4
MP4视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://video.sina.com.cn/view/251134258.html
MP4视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://weibo.com/tv/v/F1AORDRNy?from=vfun
MP4视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.vlook.cn/show/qs/YklkPTQ2Njk4Mzk=
微录客视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.meipai.com/media/542797580
美拍视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://v.28a.im/f241
2MM视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://ahuya.duowan.com/play/10442596.html
虎牙视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://v.longzhu.com/bestvideo/v/1973090
龙珠视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.tangdou.com/v92/dAOEOYOjwT2T0Q2.html
糖豆视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://miaopai.com/show/RhDG0-8nIhYI25kl8N5WXsjmuPLmYZ6Q~WDr~g__.htm
糖豆视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=https://live.kuaishou.com/u/3x3hv69hj5g7a9e/3xjxhttrq2yut8u/
快手视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://v.17173.com/v_1_12046/Mzg4NDU1MzU.html
17173视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=https://www.pearvideo.com/video_1352720
梨视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.v1.cn/video/14906477.shtml
第一视频频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://video.eastday.com/a/180610095032571464694.html
东方头条视频频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=http://www.toutiao.com/a6411327209693315330/
今日头条视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=https://www.365yg.com/a6548347084297208333/
阳光宽频视频正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=b9893d8eb7094675bc2ef12c3ef19163&baiyug_xg
头条西瓜视频
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=wwNock&QQkandian
QQ看点视频
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=护宝联盟第1集-国语高清~tianyiyun.5989
天翼网盘正常正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=15250182372400415~360yun.b800
360网盘正常正常
http://yun.baiyug.cn/vip/index.php?url=/余罪/第二季/12.mp4~baiduyun.73a9
百度网盘正常正常